Shape of my soul
Shape of my soul...Shape of my heart...
,
  &bu